shin

by tendo zenji

shin_soen


shin
by Soen Nakagawa Roshi