Ware Tada Taru Wo Shiru

by tendo zenji

waretadataruwoshiru

吾唯足知
Ware Tada Taru Wo Shiru
by unknown artist