Ware Tada Taru Wo Shiru

by dairo tendo

waretadataruwoshiru

吾唯足知
Ware Tada Taru Wo Shiru
by unknown artist